Avís legal

Avís legal i condicions d’ús

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:
L’empresa titular d’aquest website és “Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, S.A.M.”, amb domicili a Rambla de l’Exposició, n. 59-69, Edifici Neàpolis, 08800 – Vilanova i la Geltrú (Barcelona), amb número de C.I.F.: A-62584792, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al volum 33950, foli 11, fulla B-240152, inscripció 1a. Correu electrònic de contacte lopd@canalblau.cat.
La informació continguda a http://www.canalblau.cat constitueix un servei d’informació dels diversos serveis que ofereix “Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, S.A.M.”, d’ara endavant “Canal Blau”, dins del disseny, producció, direcció, realització i emissió de publicitat i programes amb diferents continguts a través de Canal Blau televisió o ràdio i on s’ofereix l’accés a continguts i serveis del sector de diversa naturalesa.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS
L’accés als webs canalblau.tv i www.canalblau.cat exigeix l’acceptació de les condicions d’ús que en cada moment es trobin vigents en aquesta web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el software, els textos, així com la informació i els seus continguts que es recullen a http://www.canalblau.cat estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de “Canal Blau”, i no es permet la reproducció total o parcial d’aquesta web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, “Canal Blau” de conformitat amb el que es disposa en els articles 8 i 32 paràgraf segon de la Llei de Propietat Intel·lectual.
L’usuari única i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web pel seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per “Canal Blau”.
“Canal Blau” vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i per la deguda utilització dels continguts presentats en el seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
L’accés a la pàgina web o la seva utilització no implica una recollida de dades personals de l’usuari per part de “Canal Blau”. No obstant, es comunica que, en el cas que “Canal Blau” sol·liciti dades personals, s’informarà degudament a l’usuari conforme el que s’estableix en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Les Dades Personals que es recullen als formularis de sol·licitud d’informació de “Canal Blau” seran objecte de tractament automatitzat i s’incorporaran als corresponents fitxers, dels quals la titularitat correspon a “Canal Blau”.
La recollida i tractament automatitzat de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que en el seu cas s’estableixi amb “Canal Blau”, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que l’usuari decideixi contractar.
“Canal Blau” ha pres les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que es troben exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. S’han adoptat les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu que persegueixen arribar als objectius bàsics en matèria de seguretat, com són: la confidencialitat, entesa com la limitació d’accés a la informació per persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat; i la disponibilitat, entesa com la garantia d’accés al sistema d’informació per la sol·licitud d’un usuari autoritzat.

COOKIES
Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador transmet al seu, però que no ens proporcionen informació envers qualsevol dada de caire personal. L’ús de cookies a la web http://www.canalblau.cat es limita única i exclusivament a efectes de funcionament, seguretat i estadística. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que hi hagi al seu ordinador d’altres pàgines Web. Si que pot configurar el seu navegador perquè l’avisi en pantalla que rebrà una cookie. Si l’usuari decideix que el seu ordinador no rebi aquestes cookies, això no impedirà la possibilitat d’accedir a la informació de la pàgina web http://www.canalblau.cat.

REGISTRE I CONTRASSENYES D’ACCÉS
“Canal Blau” proporciona de forma confidencial a cadascun dels seus clients un nom d’usuari i una contrassenya d’accés, la qual és única, personal i intransferible, sent condició necessària per accedir a determinats serveis inclosos a la web.
L’usuari es compromet a preservar la confidencialitat de la seva contrassenya, podent sol·licitar la seva modificació en cas de pèrdua, coneixement per altres persones o qualsevol altra circumstància que impedeixi o dificulti el normal funcionament del seu accés.
“Canal Blau” es reserva el dret a anul·lar discrecionalment la contrassenya d’accés d’algun usuari quan concorrin circumstàncies de les quals es puguin presumir utilitzacions il·lícites.
L’usuari assumeix la plena responsabilitat i, per tant, totes les obligacions que es derivin de l’ús de diferents serveis i productes a què s’accedeix amb clau d’accés o per la utilització que d’ells realitzin terceres persones accedint amb la contrassenya de l’usuari.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT
“Canal Blau” no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l’ús dels continguts de la web, sent d’exclusiva responsabilitat de l’usuari que accedeixi als mateixos.
En el mateix sentit, “Canal Blau” no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l’ús d’una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d’interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de blocatges causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.
La web de “Canal Blau” conté enllaços a altres pàgines Web que poden resultar d’interès pels usuaris. “Canal Blau” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent garantir-se el compliment de polítiques de privacitat adequades, motiu pel qual l’usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d’ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.
“Canal Blau” no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en la qual pugui incórrer l’usuari en el seu accés a la web http://www.canalblau.cat i/o en l’ús de les informacions contingudes en ella.
“Canal Blau” es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’accés de qualsevol usuari als continguts d’accés restringit, quan concorrin algunes de les circumstàncies descrites.

ENLLAÇOS
Tots els enllaços o links, hipertextual, profund, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol web a la nostra pàgina web, haurà de ser sol·licitada i autoritzada prèviament i per escrit per “Canal Blau”, i en el seu defecte els enllaços que s’estableixin en aquesta web hauran de fer-se a la seva pàgina d’inici.
Els enllaços que es realitzin a pàgines web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objecte posar a disposició de l’usuari altres fonts d’informació que puguessin ser del seu interès.
“Canal Blau” procura revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços. No obstant, és impossible conèixer en tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Derivat d’aquest fet, sol·licitem la col·laboració de qualsevol usuari que accedeixi als referits continguts en el supòsit que els seus continguts puguessin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre públic, posant-ho en coneixement a través del següent correu electrònic: lopd@canalblau.cat.

RESPONSABILITAT
En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertextos inclosos als webs canalblau.tv i www.canalblau.cat.

POLÍTICA DE PRIVACITAT
Les dades de caràcter personal obtingudes mitjançant els diferents formularis de registre estan subjectes als terminis recollits en la nostra Política de Privacitat.

RESERVA
“Canal Blau” es reserva la facultat a tota hora, sense necessitat de previ avís, d’efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la seva web o a la seva configuració i presentació. Així mateix, es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l’accessibilitat a la web per raons d’una eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millora. Canal Blau” es reserva el dret a incloure o retirar de manera total o parcialment de la web qualsevol informació a la seva exclusiva discreció.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Per totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu d’interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d’utilització, els usuaris, amb renúncia a la seva pròpia jurisdicció, i amb independència del lloc on se susciti qualsevol disputa, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Vilanova i la Geltrú.
Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.

© 2022 – “Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, S.A.M.”
Tots els drets reservats.